Turismiettevõtete avalik pöördumine Eesti loodusvarade säästliku kasutamise asjus

Riigikogu keskkonnakomisjonile
Keskkonnaministrile
Majandusministrile
14. märts 2018

Turismiettevõtjad tervitavad ühiskonnas tekkinud laiapõhjalist diskussiooni Eesti loodusvarade säästliku kasutamise üle. Ka turismi, kui Eesti majanduse ühe alustala, hea käekäik sõltub meie loodusrikkustest. Puutumatu loodus on turismi ressurss ja Eesti kuvandi lahutamatu osa ning intensiivistuvas loodusvarade kasutamise tingimustes ei tohi unustada, et on ka majandusharusid, mis sõltuvad just puutumatu looduse säilimisest.

 

Oleme välismaalastele uhkusega rääkinud Eesti puutumatust loodusest ja panustanud selle tutvustamisse suuri rahalisi vahendeid. Kuid kasvava loodusvarade ammendamise tempo juures on paljudel tekkinud küsimus selle jätkusuutlikkuses. Turismiettevõtjaid paneb toimuv muretsema Eesti maine ja turismi rahvusvahelise konkurentsivõime pärast. Kui me ise neis väga olulistes küsimustes kahtleme, on ka väljapoole raske argumenteerida.

 

Seepärast peame vajalikuks:

● et korraldataks sõltumatud uuringud selgitamaks metsa ja teiste loodusvarade nn kõrvalkasutuse osakaalu ja potentsiaali ning Eesti elanike eelistusi;

● kehtestada raiemahtude piirangud mahus, mis ei ohusta metsa kui turismiväärtust ja puutumatu loodusega maa kuvandit;

● tagada senisest tõhusam ja sidusam kaitsealade võrgustik, mis tagaks vähemalt osas Eestist liigirikkuse ja puutumatu looduse säilimise ning oleks ühtlasi kasutatav turismi ressursina;

● suurte taristu-, tööstus- ja kaevandusprojektide alaste otsuste tegemisel arvestada puutumatu looduse säilimisega vajadusega ja riiklikult soosida lahendusi, mis hajutavad riske ning kus suurinvesteeringuid tehakse arvestusega mitte kasutada tootmises mingit loodusressurssi maksimaalse võimaliku piirini;

● et otsuste langetamisel arvestataks turismisektori huve ning kaasataks sektori esindajaid.

Usume, et pikas perspektiivis tagab võimalikult loodusliku keskkonna säilitamine Eestis märksa jätkusuutlikuma ja mitmekülgsema majandusarengu kui loodusressursside kasutamine pelgalt toormena. See loob eeldused turismi edasiseks arenguks, pakub atraktiivse elukeskkonna eestimaalastele ja ühtlasi annab eelise rahvusvahelises konkurentsis talentide ning innovaatiliste ideede kohale meelitamise pärast.

Eesti Loodusturismi Ühing

Eesti Turismifirmade Liit

Eesti Giidide Liit

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Eesti Matkaliit

Eesti Spaaliit

ÜHINGUST

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Loodusturismi ettevõtjad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.

 

Loodusturismi ettevõtjad panustavad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlikele otsustuskogudele.

Juhatuse liikmed:

Aivar Ruukel aivar@soomaa.com

Bert Rähni bert@natourest.ee
Kaisa Linno kaisa@kolgakyla.ee

Mart Reimann mart@retked.ee
Peeter Vissak fotovissak@gmail.com 

Eesti Loodusturismi Ühing

Reg. nr. 80547439

A/K EE732200221068858455

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now