top of page
20 aastat Eesti ökoturismi märgist EHE

7. veebruar 2020

 

Turismimessil Tourest Tallinnas antakse taaskord turismiettevõtetele pidulikult kätte ökoturismi kvaliteedimärgise EHE (Ehtne ja Huvitav Eestimaa) tunnistused. Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

 

EHE-märgise süsteemil on juubel, see töötati välja kakskümmend aastat tagasi ja tutvustati esmakordselt ettevõtjatele ja asjalistele turismimessil Tourest 2000 aastal. Erinevalt litsentseerimisest või atesteerimisest on EHE ökomärgistamise süsteem, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda. Taotledes oma tootele EHE-märgi, kohustub turismiettevõte juhinduma ökoturismi põhimõtteist ja täitma tootele esitatavaid nõudeid. Taotlusdokumendid pole keerulised ja nende täitmisel ning erinevate teemade lahti mõtestamisel saab abi Eesti maaturismi ühingu EHE-märgi projektijuhilt, kogenud kvaliteedinõustajalt Ly Siilakult.

 

EHE (inglise keeles on nimetus “Estonia - the Natural Way”) näol on tegemist ühe vanima ökoturismi märgistamise süsteemiga Euroopas, samal ajal Eestiga arendas oma süsteemi “Naturens Bästa” välja ka Rootsi ökoturismiühendus. Eeskuju võeti toona, 20 aasta eest Austraalia kvaliteedisüsteemist, mis on ka täna üks tuntumaid ja paremini toimivaid üleilmselt.

 

Nagu nimest eeldada võib, on kõigi märgistatud ökoturismi pakkumiste tuumaks ehe sisu - paikkonna omapäral, ehedal loodusel ning kultuuril rajanevad turismielamused. Neid pärand- ja loodusväärtusi kasutades kujuneb turismiettevõtjast ka nende kaitsja, kes arvestab ja väärtustab, nii turistide kui kohalike asjaliste silmis, paiga identiteeti, piirkonna inimeste elulaadi, loodus- ja inimkoosluse kooskõla.  

Ökoturismis on oluline võimalikult suur seotus sihtkoha majandusega. Pakkumiste koostamisel eelistatakse kohalike elanike ja ettevõtete teenuseid ja tooteid, toitlustamisel lähikonnast pärinevaid toiduaineid ja püütakse hoiduda imporditust. Retkejuhtidena kasutatakse giide, kes on kohalike olude ja looduse head tundjad. EHE-märgisega elamused on suunatud pigem väikestele rühmadele, programmide koostamisel ja külastatavate paikade valikul arvestatakse ökoloogilise, kultuurilise ja turistliku tundlikkuse ja taluvusvõimega.

 

Nõudlus sellist laadi, piirkonna omapäral põhinevate, loodust hoidvate ja elanikega arvestavate turismielamuste järgi on turismiturul kiiresti kasvamas. Eesti maaturismiühingu esinaine Raili Mengel usub, et mida aeg edasi, seda enam hakkab EHE-märgi olemasolu turistide valikuid ja ostuotsuseid mõjutama, kuna inimeste teadlikkus kasvab iga päevaga. Ta toob esile, et märgistamise süsteemi jätkusuutlikuseks on vaja kolme komponenti -  asjatundlikku projektijuhti, ettevõtjate huvi ja ka riigi tuge. Tänast EHE-süsteemi toimimist toetavad õnneks kõik kolm faktorit.

Laiema tuntuse saavutamiseks on EHE-märgist senisest enam vaja turundada. Kõige paremad, vahetumad märgise turundajad saavad olla märgise omajad ise. EASi turismiarenduskeskuse professionaalne tiim saab aga võimendada seda, et märgise tuntus kasvaks nii sise- kui välisturul. Eesti positsioneerib ennast välisturgudel kui keskkonnasõbraliku ja - teadliku sihtkohtana ning on liitumas Roheliste Sihtkohtade sertifitseerimise süsteemiga.  EHE-märgisega turismielamused toetavad oalt
poolt seda kuvandit ning annavad alust lootusele heaks sünergiaks märgise omajate ja riigi turundajate koostöös.a

 

Aivar Ruukel, Soomaa loodusgiid

lt poolt seda kuvandit ning annavad alust lootusele heaks sünergiaks märgise omajate ja riigi turundajate koostöös.

bottom of page