top of page

Eesti Loodusturismi Ühingu Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Loodusturismi Ühing põhikiri

 

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Mittetulundusühing MTÜ Eesti Loodusturismi Ühing (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Pärnumaa.

  2. Ühingu eesmärk on

   1. loodusturismi teenusepakkujate huvide kaitsmine ja esindamine sise- ja välisriiklikult, sealhulgas ka riiklikes ja ühiskondlikes esindus- ja otsustuskogudes;

   2. loodusturismi arendamine Eestis, Eesti kui atraktiivse loodusturismi sihtkoha tutvustamine välismaal ja siseriiklikult;

   3. loodusturismiga seotud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ühine esindamine rahvusvahelistel ja kohalikel turismi- ja muudel üritustel, ühisturundusega tegelemine;

   4. loodusturismi kui majandusvaldkonna populariseerimine ja loodusturismi tuntuse parendamine Eestis;

   5. loodusturismi arenguks ja tegevuste analüüsiks vajalike uuringute ja arengu- ning         tegevuskavade korraldamine;

   6. loodusturismi teenuste kvaliteedi edendamine;

   7. loodusväärtsute ja -ressursside säästliku kasutamise propageerimine ning osalemine loodusväärtuste ja -ressursside hoidmises;

   8. loodusturismi edendamiseks vajalikku koolitus- ja haridustegevusse panustamine;

   9. koostöö loodusturismi valdkonna haridusasutustega.

 

 1. Eesmärkide saavutamiseks tehakse järgmisi tegevusi:

  1. kaitstakse ja seistakse Eesti loodusturismi teenusepakkujate ühiste huvide eest nii Eestis kui ka välismaal;

  2. esindatakse ühingus liikmeid erinevates riiklikes ja ühiskondlikes otsustus- ja esinduskogudes;

  3. propageeritakse säästvat-, loodushoidlikku- ning ökoturismi ja seistakse teadliku reisimise põhimõtete eest;

  4. tegeletakse turundusprogrammidega, mille ülesandeks on oma liikmete tegevuse tutvustamine nii Eesti siseselt kui ka ülemaailmselt;

  5. tehakse koostööd avaliku, era ja kolmanda sektoriga nii Eestis kui ka välismaal;

  6. korraldab loodusturismiga seotud üritusi ja ühistegevust;

  7. antakse välja loodusturismi tutvustavaid ja propageerivaid publikatsioone, nii veebis kui paberkandjal;

  8. seistakse ühingusse kuuluvate loodusturismi firmade hea nime, maine ja õiguste eest;

  9. tegeletakse uute ja innovatiivsete loodusturismi toodete otsimise ja katsetamisega;

  10. seistakse hea Eesti loodusturismi firmade toodete kvaliteedi tõstmise eest;

  11. tellitakse sektori arenguks ja tegevuste analüüsiks vajalikke uuringuid ning koostatakse arengu- ja tegevuskavasid

  12. otsitakse aktiivselt partnereid loodusturismi arendamiseks nii Eestist kui ka välismaalt;

  13. toetatakse ning väärtustatakse oma tegevuse käigus erinevate kogukondade ning piirkondade kultuuri, austatakse loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid, seistakse kõrgeima turismieetika normide eest;

  14. tehakse koostööd loodusgiidi ja turismiharidust pakkuvate asutustega, pakutakse praktikavõimalusi loodusgiidiks õppijaile.

 

 

 1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1Ühingu liikmeks võib olla loodusturismi teenusepakkuja, kes on valmis aktiivselt kaasa   lööma       ühingu eesmärkide elluviimisel, täidab põhikirja nõudeid, tegeleb loodusturismiga ning soovib seda  valdkonda arendada ning seda tehes austab säästva turismi ja loodushoiu põhimõtteid,  käitub kõrgeima turismieetika norme jälgides ja austab kohalikke tavasid, seaduseid, norme oma tegevusalal ning ühingu eetilisi põhimõtteid.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus. Liikmeks astumine toimub   kirjaliku avalduse alusel ja lisaks peab olema vähemalt üks soovitaja ühingusse kuuluvate firmade seast.

2.3 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.4   Lisaks on ühingu liikmel õigus:

2.4.1  osaleda ja olla esindatud ühingu kõigil üritustel ja tegevuses;

2.4.2 valida ja olla valitud ühingu valitavatesse organitesse;

2.4.3 kutsuda tagasi ja asendada oma esindajaid ühingu organites;

2.4.5 esindada juhtorganite volitusel ühingut teistes organisatsioonides ning üritustel;

2.4.6 esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu organite tegevuse kohta;

2.4.7 kasutada ühingu sümboolikat, vara ja teenuseid vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.

 1. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

 2. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

  1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

  2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;

  3.  kahjustab oluliselt ühingu mainet ja väärikust.

 3. Liikmel on õigus välja astuda ühingu liikmeskonnast juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

2.8 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

3 JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline 1/3 liikmete kohalolekul.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni neli liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 

4 MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Põhikiri kinnitatud asutamiskoosolekul 20.veebruaril 2018.a. Märjamaal

AIVAR RUUKEL, Viis Aastaaega OÜ juhatuse liige

AIVAR MERILA

ALGIRDAS-ANDRUS MARTSOO, Viis Aastaaega juhatuse liige

BERT RÄHNI, Natourest OÜ juhatuse liige

ELERI LOPP-VALDMA, Estonian Nature OÜ juhatuse liige

MARIELL JÜSSI, Sea Kayaking Estonia OÜ juhatuse liige

MARIKA MANN, Kumari Reisid OÜ juhatuse liige

MARKO POOLAMETS, Kaks Hunti OÜ juhatuse liige

MATI KOSE, Naturum OÜ juhatuse liige

PEETER VISSAK

TARMO PILVING

TAURI PURKAS, Urban Pirate OÜ juhatuse liige

THEA PERM

bottom of page