top of page

Loodi Eesti Loodusturimi Ühing

PRESSITEADE

 

21.veebruar 2018.a.
 

Eile, 20.veebruaril k.a., asutati Märjamaa Rahvamajas Eesti Loodusturismi Ühing, mis

esindab loodusturismi teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid.
 

Ühingu asutamise ajendiks oli selle asutanud ettevõtjate soov senisest enam teadvustada Eesti kui kõrge väärtusega loodusriigi maine ja kuvandi olulisust ja selle säilitamise ja parendamise vajadust nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ühingu asutajad on veendunud, et loodusriigi kuvand on rahvusvaheliselt oluline mitte üksnes turismisektori eduks, vaid aitab kaasa Eesti maine ning majanduse ja kultuuriruumi edendamisele laiemalt.

 

Ühingu asutajad soovivad, et Eesti looduse ühisvara kasutamisel loodusturismi ning teiste mitteutilitaarsete keskkonnakasutuste osakaal majanduses sh. metsanduses hüppeliselt suureneks ning see põhimõte oleks nurgakiviks Eesti ökosüsteemse ning nutika tulevikumajanduse loomisel.
 

Nimetatud eesmärkide täitmiseks ning loodusturismi sektori arenguks soovib moodustatud ühing olla koostööpartneriks riigi loodusvarade kaitse- ja kasutamise, turismimajanduse, regionaalpoliitika jt. valdkondlike ning piirkondlike otsustuskogudele ja välja töötada ning rakendada Eesti kui loodusriigi kuvandile kohast rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist ning loodusvarade nutikal ja jätkusuutlikul kasutamisel põhinevat loodusturismiga seotud majandusmudelit.
Üheks oluliseks eesmärgiks peame ka oma sektori jätkusuutlikkuse ja hea kvaliteedi tagamist, milleks soovime kaasa rääkida uute loodusturismi ettevõtjate koolitamisel koostöös ülikoolide ja teiste koolidega.

 

Eesti Loodusturismi Ühenduse asutajate hulka kuuluvad Eesti tuntumad loodusturismiga tegelevad ettevõtted ja ettevõtjad: Natourest OÜ, Kumari Reisid OÜ, Viis Aastaeaga OÜ, Estonian Wildlife Tours, Sea Kayaking Estonia OÜ, Urban Pirate OÜ, Naturum OÜ, loodusgiid Peeter Vissak.
 

Teate edastas: Thea Perm MTÜ Eesti Loodusturismi Ühingu tegevjuht

Kontaktid – email: thea.perm@gmail.com Tel. 55615116

bottom of page