top of page
_DSC8758.jpg

Eesti Loodusturismi Ühingu tegevuse eetilised põhimõtted

Eesti Loodusturismi Ühing väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Meie kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva loodusturismi kogukonna ja tegevusvaldkonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab ühingu väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab meie ja meie liikmete usaldusväärsust ühiskonnas.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. Ühingul on selge ja arusaadav missioon ning järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

 2. Ühing väljendab ja esindab oma liikmete erinevaid huvisid ja vajadusi ning kaasab liikmeid loodusturismi valdkonna edendamisse.

 3. Ühing oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

 4. Ühing peab liikmete kaasamist igapäeva tegevuse alustalaks, väärtustab liikmete ja nende vabatahtlikku panust.

 5. Ühing püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi valdkonnas.

 6. Ühing, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt liikmetelt ja projektidest, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. Ühing ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

 2. Ühing, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

 3. Ühing ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. Ühing kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

 2. Ühing lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. Ühing annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

 2. Ühing peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

 3. Ühing avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon ühingu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise on avalik ja arusaadav.

 2. Ühing suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

 3. Ühing on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. Ühing on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 2. Ühing ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. Ühing peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

 2. Ühing austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. Ühing tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

 2. Ühing ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

bottom of page